۱- تکه کوچکی از فلز سدیم را در لوله آزمایش حاوی آب انداخته و انگشت خود را روی دهانه لوله قرار می دهیم هنگامی که فشار گاز را احساس کردیم انگشت خود را برداشته و کبریت شعله وری را به دهانه لوله نزدیک می کنیم چه روی می دهد؟

2- اگر یک بادکنک بخریدو آن را پر از هوا کنیدو در یک روز سرد زمستانی بیرون از خانه قرار دهیدآنگاه برای بادکنک چه اتفاقی می افتد؟

 

 3 - با توجه به تعریف فاز در هر مورد تعداد فازهای موجود را را معین کنید؟به نظر شما کدام مخلوط همگن وکدام ناهمگن است؟کدام مخلوط یک محلول است؟چرا؟

الف)اتانول وآب                                              ب)مخلوط نفت وآب

 4- با آزمایشی مشخص کنید واکنش پذیری فلزات گروه اول چگونه تغییر می کند؟

5- واکنش آلومینیوم با محلول مس (И) سولفات را انجام دهید؟مشاهدات خود را نوشته فرمول واکنش و نوع واکنش را بنویسید  ؟

6-روش شناسایی یونPb چیست؟

7- با طراحی یک آزمایش تعیین کنید ظرفیت گرمایی آب بیشتر است یاالکل؟

8-  برای شناسایی یون fe   از چه موادی استفاده می کنیم شرح آزمایش راهمراه با معادله واکنش بنویسید؟

9- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد حل شدن کلسیم کلرید در آب گرماده ولی حل شدن آمونیوم نیترات در آب گرماگیر است؟

 10- هر تپش قلب انسان به اندازه یک ژول انرژی نیاز دارد در این صورت اگرتعداد ضربان قلب در هر دقیقه 72ضربه باشد برای انجام ضربان قلب در هرانرژی لازم است؟

11- در دمای ثابت و فشار ثابت یک اتمسفر حجم یک سیستم گازی از 2 لیتر به4لیتر افزایش می یابد در مورد این سیستم به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟

الف)علامت کار انجام شده توسط سیستم را تعیین کنید ؟

ب)کار انجام شده توسط سیستم بر حسب لیتر .اتمسفر را محاسبه و علامت آن را

تعیین کنید؟

12- گاز آمونیاک از واکنش گاز نیتروژن با هیدروژن بدست می آیددرصورتی که بازده درصدی واکنش 60%باشد چقدر آمونیاک از واکنش 12گرم هیدروژن با مقدار اضافی نیتروژن بدست می آید؟(14=N و1=H )

 13- حل شدن کدام یک از موارد زیر درآب گرمازاست؟

1)کلسیم کلرید خشک        2)کلرید سدیم           3)آمونیوم نیترات

14-حل شدن کدام یک از موارد زیر درآب گرماگیر است؟

1) کلسیم کلرید خشک        2)آمونیوم نیترات       3)نوار منیزیم   4)کلرید سدیم

 15- کدام یک از موارد زیر امولسیون محسوب می شود؟

1)مخلوط روغن و سرکه و زرده تخم مرغ                 2) محلول سدیم کلرید

3)مخلوط سرکه وآب                                              4)محلول گرم شده نشاسته

16-کدام یک از موارد زیر نقش امولسیون کننده را در سس مایونز ایفاءمیکند؟

1)روغن مایع                2)سرکه                  3)لیستین موجود در زرده تخم مرغ

 17- وجود ........................در زرده تخم مرغ به عنوان عامل امولسیون کننده عمل می کند؟

18- تشخیص وسایل آزمایش(نام و کاربرد)را شرح دهید؟

الف)بالن حجمی                ب)ارلن                       ج)استوانه مدرج

 19- انجام آزمایش شعله (یعنی از روی رنگ موادی که در شعله می سوزدتشخیص می دهیم چه رنگی دارند)ابتدا مواد لازم: لیتیم سدیم -  پتاسیم سزیم کلسیم

روش انجام کار= ابتدا یک میله ی تمیز آورده و آن را به اسید آغشته کرده وبه نوبت در هر کدام از مواد فرو می بریم و بعد روی شعله قرار می دهیم ازنوری که از شعله به وجود می آید رنگ مواد را یادداشت می کنیم .

نکات ایمنی و لازم: ابتدا وسایل را کاملا" شسته ومیله ای را که با آن کار می کنیم بعد از هر بار کار کردن در اسید فرو برده و روی شعله قرار می دهیم و بادستمال کاغذی پاک می کنیم قاشقک را بعداز هر بار کار کردن کاملا" تمیزمی کنیم. از ماسک و عینک و دستکش استفاده می کنیم.

هدف از انجام آزمایش:تشخیص رنگ مواد(آهن ها)هنگام سوختن

20- با طرح و انجام یک آزمایش نشان دهیدمولکول آب قطبی است ؟

21- مقداری گرد زغال رابه آرامی روی آب پاشیده و به سؤالات پاسخ دهید:

الف)چه رخ می دهد؟              ب)علت چیست؟

ج)یک قطره مایع ظرفشویی در آب ریخته چه رخ میدهد؟توضیح دهید؟

22- در دو لوله آزمایش مقداری براده آهن و فلز روی ریخته بر روی هر یک از آنها محلول اسید هیدروکلریک و محلول سولفوریک اسید اضافه کنیدو به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف)آیا واکنش اسیدها با روی و آهن تفاوت عمده ای دارد؟

ب)چه گازی تولید می شود؟و روش شناسایی گاز را بنویسید؟

23- مقداری اسید هیدروکلریک روی میز آزمایشگاه ریخته شده برای پاکسازی آن کدامیک از راههای زیر را انجام می دهید . چرا؟

24- مقداری ماده شیمیایی با بو و بخارات مجهول در لوله آزمایش قرار داردروش بوییدن و شناسایی آن را بنویسید؟

25- مقداری سولفوریک اسید غلیظ در اختیار داریمروش رقیق کردن آن رابنویسید.(چگالی اسیدگرم بر سانتیمتر مکعب 84/1 می باشد)

26- در آزمایش تجزیه آمونیوم دی کرومات چگونه می توان ثابت کرد این عمل تجزیه است و سوختن نیست ؟

27- روش بدست آوردن چگالی طلا را با داشتن یک انگشتر طلا و وسایل موجود در آزمایشگاه بنویسید؟

28- روش شناسایی یک محلول اسید و خنثی و باز را به کمک معرف های شیمیایی بنویسید؟

29- منیزیم و سدیم در یک دوره تناوبی قرار دارندفعالیت شیمیایی کدامیک بیشتر است ؟ آزمایشی طراحی کنید که فعالیت آنها را با هم مقایسه کنید؟

 30- - لیتیم و سدیم  در یک گروه تناوبی قرار دارندفعالیت شیمیایی کدامیک بیشتر است ؟ آزمایشی طراحی کنید که فعالیت آنها را با هم مقایسه کنید؟

31- روش شناسایی آهن ونقره و سدیم را بنویسید؟

32- هرگاه میله پلاستیکی بار داری را به باریکه آب نزدیک کنیم چه تغییری در باریکه آب ایجاد می شود؟

33- دو مایع هم دما مانند آب و الکل را که دمای یکسان50درجه سانتیگراد دارند در آزمایشگاه قرار می دهیم. کدام یک سریعتر با محیط ازمایشگاه (25درجه سانتیگراد)هم دما می شوند چرا؟

34- با اضافه نمودن چند قطره معرف تورنسل به یک محلول ناشناس رنگ این محلول آبی می شود.محلول فوق جزء کدا گروه از موارد زیر می باشد؟

الف)اسید            ب)باز                 ج)نمک                       د)هیچکدام

35- زنگ آهن نشانه ای از سوختن آهن است یا اکسید شدن آن. چرا؟

36- دو ماده یکی فلز مس و دیگری کربن رااز لحاظ جلا با هم مقایسه کنید؟

37- هدایت گرمایی یک میله فلزی و یک تکه چوب را چگونه با یک آزمایش ساده مقایسه می کنند؟

38- با مقداری آب و یک قوطی چگونه ثابت می کنید که با افزایش عمق آب فشار این سیال افزایش می یابد؟

39- چگونه می توان از روی رنگ شعله نوع فلز مورد نظر را تشخیص داد؟ (مثال بزنید)

 40-واکنش پذیری فلزات قلیایی و قلیایی خاکی را با آب با هم مقایسه کنید؟

41- در میان هالوژنها کدامیک کمترین و کدامیک بیشترین فعالیت شیمیایی دارند پاسخ خود را با آوردن دلیل توضیح دهید؟

42- چگونه می توان با در دست داشتن جرم نمک متبلور و نمک خشک تعداد مولهای آب موجود در نمک متبلور را بدست آورد؟

43- آیا با افزایش محلول پتاسیم یدید به محلول آب برم واکنشی روی میدهد؟

44- در آزمایش تجزیه آمونیوم دی کرومات علت فوران به هنگام تجزیه این ماده :

الف)گرماگیر بودن آن است                               ب)گرماده بودن آن است

ج)تولید گاز است                                         د)سبک بودن خاکسترحاصل است

 45- برای تهیه محلولی با غلظت معین از یک نمونه جامد کدام ظرف مناسب تر است؟

الف)بشر         ب)بالن حجمی         ج)استوانه مدرج                 د)لوله آزمایش

46- در یک انحلال گرماگیر دمای محلول حاصل از انحلال:

الف)افزایش می یابد                                     ب)کاهش می یابد

ج)ابتدا کاهش سپس افزایش                     د)تغییر نمی کند

47- یک محلول کلوییدی و یک محلول حقیقی از لحاظ عبور نور چه تفاوتی هم دارند؟

48- رسانای الکتریکی محلول شکر در آب را با رسانای الکتریکی محلول نمک سدیم کلرید درآب را مقایسه کنید؟

49- چگونه می توان بوسیله پودر آلومینیوم و محلول آبی رنگ مس( И) سولفات یک آزمایش طراحی نمود؟

50- از تماس بخارات آمونیوم و اسید هیدروکلریک چه ماده هایی تولید می شودفرمول ماده حاصل را بنویسید؟

51- از ترکیب شدن دو گاز آمونیاک و هیدروکلریک اسید چه گازی تولید می شود؟گاز حاصل چه رنگی است فرمول شیمیایی آن را بنویسید؟

52- در روش تهیه یک محلول رقیق از محلول غلیظ کدام عبارت نادرست است؟

1)برداشتن حجم معینی از محلول غلیظ

2)انتقال آن حجم به درون یک بالن حجمی

3)افزایش آب به میزان دلخواه

53- انتقال محلول تهیه شده به ظرف مناسب برای نگهداری مقداری پودر گوگرد را در لوله آزمایش حرارت می دهیم تا گاز زرد رنگ گوگرد دی اکسیدتولید شود همزمان کاغذ تورنسل مرطوب را بالای ان قرار می دهیم چه رنگی میشود ؟ چرا؟

1) آبی زیرا گوگرد دی اکسید یک اکسید بازی است

2) آبی زیرا گوگرد دی اکسید یک اکسید اسیدی است

3) قرمز زیرا گوگرد دی اکسید یک اکسید اسیدی است

4) قرمز زیرا گوگرد دی اکسید یک اکسید بازی است

54- شناسایی گاز نیتروژن حاصل از تجزیه آمونیم دی کرومات را شرح دهید ؟

55- به کمک مدلهای مولکولی ،مولکول آب و کربن دی اکسید را ساخته و در باره پیوند بین اتمها توضیح دهید؟

56- به کمک تشکیل یک مدار الکتریکی با باتری لامپ سیم رابط و یک محلول آب و نمک معلوم کنید که محلول آب نمک  الکترولیت است یا خیر؟

57- به کمک چند نوع شناساگر مانند کاغذ لیتموس خاصیت اسیدی و بازی مواد  موجود درمحیط کار را معلوم کنید؟

58- با کمک دستگاه الکتروسکوپ چگونگی اثر بارها ی الکتریکی را بر هم  شرح دهید؟

59- با مشاهده دما سنج های معمولی و پزشکی (تب سنج)محدوده های دمایی و تفاوت کاری آنها را بیان کنید؟

60- به کمک یک چراغ گازی و یک سه پایه و سه میله هم اندازه با قطر یکسان میزان انبساط اجسام فلزی را مقایسه کنید و نتیجه را اعلام کنید؟

61- هوا قویتر است یا زمین ؟توضیح دهید؟

62- چگونه درصد اکسیژن هوا را اندازه می گیرند؟

63- با یک روش ساده و استفاده از گلبرگ گل سرخ اسید یا باز بودن مواد زیر را مشخص کنید؟

1)آبلیمو                            2)جوش شیرین

64-آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد حل شدن کلسیم کلرید در آب گرماده ولی حل شدن آمونیوم نیترات در آب گرما گیر است؟

 

65- تکه ای نوار منیزیم و تکه ای فلز کلسیم در اختیار داریم .چگونه می توان واکنش پذیری فلزات گروه دوم را حدس زد؟

66- یک روش جدا سازی دو مایع مخلوط نشدنی مانند آب و نفت را با رسم شکل توضیح دهید؟

67- نوع هر یک از تغییرات زیر را تعیین کنید؟

68- در هر یک از موارد زیر چه نوع تغییر شیمیایی رخ می دهد؟معادله واکنش هر یک را بنویسید؟

1)قرار دادن نوار منیزیم روی شعله چراغ گاز

2)انداختن یک میخ آهنی در محلول مس(и)  سولفات

3)قرار دادن کلسیم کربنات در یک کوره آهک پزی

69- در واکنش تجزیه آمونیوم  دی کرومات چگونه می توان پی به وجود تولید بخار آب برد ؟

70- در واکنش آلومینیوم با مسи سولفات فلز مس آزاد شده کجا قرار می گیرد؟معادله واکنش را نوشته و نوع آن را نیز بنویسید؟

71- در اندازه گیری گرمای آزاد شده در انحلال کلسیم کلرید ذر آب چرامخزن دما سنج باید کاملا" در آب قرار گیرد و هیچ تماسی با بدنه بشر نداشته باشد؟

72- کدام ابزار برای برداشتن محلول از بالون حجمی آسانتر و مناسب تراست؟

1)بورت             2)پیپت مدرج             3)پیپت حبابدار              4ارلن مدرج

73- کدام ماده با اسیدها کربن دی اکسید تولید می کند؟

1)سدیم سولفات         2)سدیم کربنات       3)سدیم نیترات           4)هیچ کدام

 

74- چهار بسته نمک ید دار که توسط کار خانه های مختلف تولید می شودهر یک شامل 1/0گرم از نمک های ید دار زیر در بسته های خود هستند مقدارید موجود در بسته های حاوی کدام نمک بیشتراست؟

1)1)سدیم یدات           2)سدیم یدید         3)پتاسیم یدید          4)پتاسیم یدات

 

75- کدام وسیله برای تهیه محلول هایی با غلظت مشخص به کار می رود ؟

1)بالن حجمی         2)بورت         3)استوانه مدرج          4)پیپت

 76- محلول ترین گاز در آب کدام است ؟

1)گاز نیتروژن                                              2)گاز اکسیژن

3)گاز آمونیاک                                            4)گاز دی هیدروژن سولفید

77- در کدام واکنش زیر عدد اکسایش عناصر تغییر می کند؟

1)واکنش هیدرو کلریک اسید با سدیم هیدرو اکسید

2)سوختن منیزیم در کربن دی اکسید

3) انحلال گاز گوگرد تری اکسیددر آب و تولید سولفوریک اسید

4)انحلال سدیم اکسید در آب و تولید سدیم هیدرو اکسید

78- یک محلول آتش گرفته را با کدام یک از موارد زیر خاموش می کنند؟

1)کربن تتراکلرید          2)آب           3)کربن دی اکسید            4)ماسه خشک

79- کدام ذره در میدان الکترومغناطیسی بیشترین انحراف را دارد؟

1)الکترون(اشعه کاتدی)    2)اشعه آلفا    3)اشعه گاما      4)پروتون(H+)

80- اگر بدانید که فسفر سفید بیشتر فعال است و خیلی سریع با اکسیزن هواواکنش می دهد برای نگهداری آن در آزمایشگاه چگونه عمل می کنید؟

 81- اگر بخواهیم نمک خالص را از محلول آب نمک جدا کنیم از چه روشی استفاده می کنیم؟(از آب مقطر استفاده نشده است )

 82- به نظر شما کدام واکنش خودبه خودی انجام پذیر است ؟چرا؟

1)ترکیب سدیم با گاز کلر             2)تجزیه نمک طعام به گاز کلر و سدیم

 83- سختی آب را تعریف کرده و فرق بین سختی موقت و دائم چیست؟

 84- برای شناسایی عنصرها از کدام ویژگی نمی توان استفاده کرد؟

1)دمای ذوب           2)چگالی         3)دمای جوش          4)جرم و حجم

85- چگونه می توان دو مایع مخلوط نشدنی را از هم جدا کرد؟

1)با استفاده از قیف ساده                        2)با استفاده از قیف جدا کننده

3)با استفاده از تقطیر                               4)با استفاده از کرو ماتو گرافی

86- محلول کدام گاز در آب فنل فتالیئن راارغوانی می کند؟

1)گاز هیدروژن                               2)گاز کربن دی اکسید

3)گاز آمونیاک                                4)گاز گوگرد دی اکسید

87- مس گر ها , ظروف مسی را با یک ورقه ی قلع می پوشانندبرای انجام این کار کدام یک از تغییرات زیر مورد استفاده قرار می گیرد ؟

1)ذوب                  2)انجماد                  3)ذوب و انجماد               4)هیچکدام

88- آیا در طول مدت ذوب شدن یخ دمای دماسنج تغییر نشان می دهد؟

1)خیر             2)بلی                3)قابل پیش بینی نیست                4)هیچکدام

89- کدام عنصر رسانای جریان برق است ؟

1)گوگرد             2)فسفر                 3)گرانیت                  4)کلر

90- کدام ماده با اسیدها کربن دی اکسید (2CO) تولید می کند؟

1)سدیم کربنات                                        2)سدیم سولفات

3)سدیم نیترات                                         4)سدیم کلرات

91- از کدام وسیله برای برداشتن حجم دلخواه و دقیق از یک محلول استفاده می کنید؟

1)بشر مدرج                                              2)ارلن مدرج

3)پیپت حبابدار                                          4)پیپت مدرج

92- دقت در اندازه گیری حجم در کدام ابزار با افزایش حجم ابزار کاهش بیشتری می یابد؟

1)بالن حجمی       2)بورت            3)پیپت           4)استوانه مدرج

 93- هدف از ایجاد هود در آزمایشگاه چیست؟

1)جلو گیری از خروج بوهای نا مطبوع

2)ذخیره سازی بیش از حدمواد شیمیایی خطر ناک

3)جلوگیری از انفجارات هنگام استفاده از مواد قابل انفجار

4)جلو گیری از نفوذ مواد شیمیایی در فضای آزمایشگاه

 

نوشته شده در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ساعت 20:44 توسط | |